Centrum Medyczne

Bezpieczne przedszkole

Bezpieczeństwo, zdrowie naszych dzieci na terenie przedszkola i poza nim to podstawowe zadania dla dyrektorów oraz nauczycieli. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, często nie są w stanie sami poradzić sobie z napotkanymi problemami, są również nieświadome zagrożeń, jakie mogą je spotkać.

Przedszkole powinno zapewnić pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, a w swoich działaniach stosować obowiązujące w polskim prawie przepisy BHP i PPOŻ. Podstawowym przepisem regulującym kwestie BHP jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych niepublicznych szkołach i placówkach, zmienione 31.10.2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2140)

Z §2 wyraźnie wynika, że to dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Dyrektorzy oraz nauczyciele muszą być świadomi odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nich spoczywa. Niedopełnienie obowiązków i narażenie ich na niebezpieczeństwo może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi, a także karnymi.

Inne ważne przepisy to:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 poz. 502),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 2017 poz. 1657).

Oto kilka podstawowych informacji w zakresie bezpieczeństwa:

 • teren przedszkola powinien być ogrodzony,
 • na terenie placówki należy zapewnić właściwe oświetlenie, wentylację oraz ogrzewanie,
 • równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk,
 • instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej; otwory kanalizacyjne, studzienki czy inne zagłębienia powinny być należycie zabezpieczone,
 • w sezonie zimowym należy usuwać na bieżąco gołoledź z chodników,
 • kuchnie i jadalnie powinny być utrzymane w czystości,
 • dzieci posiłki powinny spożywać w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu,
 • na terenie przedszkola powinna znajdować się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz plany ewakuacji; pracownicy przedszkola powinni zostać przeszkoleni m.in.: w zakresie ochrony p/pożarowej.

A teraz trochę szczegółów

Z § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli wynika, że liczba dzieci w oddziale przedszkola powinna wynosić nie więcej niż 25. Natomiast w oddziale przedszkola integracyjnego lub oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

Z kolei w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania prawodawca ustalił, że powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

 • powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
 • powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie.

Warto również wiedzieć, że:

 • wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci musi wynosić co najmniej 2,5 m,
 • powinna zostać zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci co najmniej 50% powierzchni okien przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej,
 • oświetlenie powinno zostać zapewnione zgodnie z Polską Normą PN-EN 12464: Natężenie oświetlenia w salach zabaw dzieci i salach zajęć powinno wynosić minimum 300 lx, a temperatura barwy powinna zawierać się między 3000K a 4000K.
 • w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania powinny być umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym,
 • temperatura panująca w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 20°C,
 • pomieszczenie do przechowywania sprzętu i środków czystości powinno być należycie zabezpieczone przed dostępem dzieci,
 • jeśli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie, przedszkole powinno zapewnić miejsce do leżakowania,
 • pościel i leżaki powinny być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane,
 • meble należy dostosować do wymagań ergonomii,
 • sprzęt i pomoce dydaktyczne powinny posiadać stosowne atesty i certyfikaty,
 • zabawki powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE,
 • przedszkole powinno być wyposażone w apteczki pierwszej pomocy,
 • temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić od 35°C do 40°C.

Powinniście również wiedzieć, że warunkiem utworzenia przedszkola jest uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, wydanych w zakresie ich właściwości, o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci.

Bezpieczne schody w przedszkolu

Zabezpieczenie schodów powinno być priorytetem. Małe dzieci są niezwykle ciekawe świata, a schody są dla nich niemałym wyzwaniem. Pamiętajmy – niezabezpieczone lub niewłaściwie zabezpieczone schody stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci. Przy wejściu na schody powinny być zamontowane barierki ochronne. Bramka powinna spełniać wymagania europejskiej normy EN 1930:2011. Warto również w tym miejscu poruszyć temat schodów stanowiących element drogi ewakuacyjnej. Wymagania te zostały zawarte w Dziale III – Budynki i pomieszczenia w Rozdziale 4 – Schody i pochylnie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

W przedszkolu:

 • minimalna szerokość użytkowa biegu – 1,2 m,
 • minimalna szerokość użytkowa spocznika – 1,5 m,
 • maksymalna wysokość stopni – 0,15 m.

Podsumowując, Dyrekcja i nauczyciele powinni nieustanie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci. Bezpieczne przedszkole to m.in.: bezpieczne sale, place zabaw, zabawki, a także życzliwy i uśmiechnięty personel. Troska o bezpieczeństwo dzieci powinna być priorytetem, ponieważ bezpieczne dziecko, to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne.

Piotr Król

Główny Specjalista BHP

Szukaj

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.